Övriga resevillkor

~ MSC Cruises ~

Pass och visum

5.1 Det åligger Passageraren att medta giltigt pass under hela kryssningen och att se till att passet gäller minst 6 månader efter utsatt datum för hemkomst. Passageraren uppmärksammas särskilt på att vissa länder, såsom Ryssland och USA, kräver maskinavläsbara pass med digitalt foto. 

5.2 Företaget kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för att Passageraren inte har erforderligt visum. Det åligger Passageraren att tillse att han/hon har erforderliga visum, pass och övriga handlingar som krävs i de länder Semesterpaketet är förlagt. Företaget rekommenderar alla Passagerare att undersöka vilka resehandlingar som krävs för utlandsresor och vilka krav som ställs på dokument som kan krävas i gästhamnarna som besöks.

5.3 Passagerare som är under 18 år (eller under 21 år för passagerare från USA eller passagerare som går ombord på en kryssning i USA) måste resa tillsammans med dess föräldrar eller en förmyndare. Om en av barnets föräldrar inte är med på kryssningen behövs ett skriftligt intyg vid bokningstillfället (i enlighet med det land där barnet är bosatt), från den icke närvarande föräldern, som ger barnet rätt att resa.

5.4 Om den minderårige reser med passagerare som inte är dess föräldrar eller förmyndare kräver Företaget, vid bokningstillfället, ett dokument underskrivet av dess föräldrar eller förmyndare som godkänner en person som ansvarig för den minderårige enligt Företagets policy.

Använd gärna detta formulär. Det ska fyllas i, skrivas under och tas med till incheckningen och uppvisas på begäran (endast om det efterfrågas). Det är viktigt att det är underskrivet av båda föräldrarna eller vårdnadshavarna. Man bör även ha med en kopia av pass för den/de föräldrar/vårdnadshavare som inte är med på resan.

Allmänt hälsotillstånd

6.1 Alla Passagerares säkerhet är av yttersta vikt för Företaget. Genom att acceptera Bokningsvillkoren garanterar alla Passagerare att de är oförhindrade att genomföra en resa till sjöss och, om Semesterpaketet innehåller flygresa, med flyg. Vidare garanterar Passageraren att dennes uppförande eller hälsotillstånd inte kommer att påverka säkerheten eller bekvämligheten, för sig själv eller för andra Passagerare, ombord på fartyget eller flygplanet och att Passageraren kan transporteras enligt de säkerhetskrav som uppställs i internationella, EU-rättsliga och nationella lagar och förordningar.

6.2 Passagerare med åkommor som kan komma att påverka kapaciteten att resa, med hänsyn tagen till fartygets resplan, måste uppvisa läkarintyg innan Bokningen genomförs.

6.3 Företaget och/eller Transportören har rätt att kräva att en Passagerare visar upp läkarintyg som stöder Passagerarens lämplighet att resa.

6.4 Gravida kvinnor ombeds tillfråga läkare innan de ger sig ut på en resa, oavsett stadium av graviditeten, och måste medföra läkarintyg som intygar att de, med hänsyn till resplanen, är lämpliga att resa med fartyget.

6.5 Fartygen saknar medicinsk utrustning för barnafödsel. Företaget kan inte acceptera bokningar från, eller ta ombord, Passagerare som vid slutet av kryssningen kommer att befinna sig i graviditetsvecka 24 eller mer.

6.6 Företaget förbehåller sig rätten vägra Passagerare som ser ut att vara långt gångna i graviditeten eller som inte kan uppvisa läkarintyg enligt punkt 6.4 ombordstigning. Företaget friskriver sig från allt ersättningsansvar vid en sådan vägran.

6.7 Om Bokning har utförts av en Passagerare som vid bokningstillfället inte var medveten om, och rimligtvis inte kunde ha känt till, graviditeten, ska Företaget, om möjligt, erbjuda Passageraren att boka en likvärdig Kryssning från Företagets broschyr och/eller Officiella Webbplats, eller återbetala hela beloppet som erlagts av passageraren när resan avbokas, så länge avbokning sker så fort Passageraren blir medveten om graviditeten. Sådan återbetalning inkluderar inte betalade försäkringspremier och flygresor, då sådana aldrig är återbetalbara.

6.8 Fartygets kapten har rätt att neka en Passagerare ombordstigning, att visa av en Passagerare i av kaptenen vald hamn eller att förvisa en Passagerare till annan koj eller hytt om Transportören, kaptenen eller skeppsläkaren bedömer att Passageraren är olämplig att företa resan, riskerar att inkräkta på säkerheten ombord, riskerar att nekas tillåtelse att landstiga i någon hamn eller riskerar att orsaka Transportören kostnader för extra underhåll, stöd eller hemtransport. Skeppsläkaren har rätt att utföra första hjälpen samt att ordinera medicin, terapi eller annan medicinsk behandling och att lägga in Passageraren på fartygets sjukavdelning eller annan liknande inrättning om skeppsläkaren bedömer sådan åtgärd nödvändig och får stöd för detta av kaptenen. Vägrar Passageraren gå med på sådan behandling kan Passageraren visas av fartyget och, om så krävs, föras av båten med hjälp av den lokala poliskåren eller annan myndighet. Varken Företaget eller Transportören ansvarar för eventuell förlust eller skada Passageraren härigenom orsakas.

6.9 Företaget och Transportören friskriver sig från allt ansvar om en Passagerare vägras ombordstigning på grund av att Passageraren bedöms olämplig att genomföra resan.

Funktionshindrade och rörelsehindrade personer

7.1 Passagerarens säkerhet och bekvämlighet är alltid Företagets och Transportörens prioritet och för att underlätta för att säkerställa denna ombeds Passageraren att redan vid Bokningen lämna fullständiga uppgifter om eventuella funktions- och rörelsehinder samt upplysa Företaget om Passageraren har särskilda behov av assistans, så att Företaget och Transportören kan uppfylla sin skyldighet att medföra Passageraren på ett säkert och genomförbart sätt, med hänseende till frågor rörande fartygets och gästhamnarnas utformning som kan göra det omöjligt att genomföra ombordstigning, avstigning eller transport av Passageraren och som kan inverka på Passagerarens säkerhet och bekvämlighet. 

7.2 Passageraren ska vid bokningstillfället särskilt ange:

a) om Passageraren mår dåligt, är sjuk, funktionshindrad eller har nedsatt rörlighet,  
b) om Passageraren behöver en särskild handikappanpassad hytt, eftersom det finns ett begränsat antal sådana hytter och Företaget när det är möjligt vill logera Passageraren så att Passageraren är bekväm och säker under hela Kryssningen,  
c) om Passageraren har några särskilda behov angående sittplats,  
d) om Passageraren behöver ta ombord någon medicinsk utrustning, eller  
e) om Passageraren behöver ta med erkänd assistanshund ombord. Observera att assistanshundar är underställda nationella förordningar.  

7.3 När Företaget och/eller Transportören, med hänsyn till fartyget, resplanen eller annat, anser att Passagerarens säkerhet och bekvämlighet kräver detta kan Företaget kräva att en Funktionshindrad eller Rörelsehindrad person ledsagas av en annan person som kan erbjuda den Funktionshindrade eller Rörelsehindrade personen erforderlig hjälp. Detta krav baseras i sin helhet på Företagets/Transportörens bedömning av Passagerarens behov utifrån ett säkerhets perspektiv och kan variera beroende på fartyg och resplan. Rullstolsburna Passagerare ombeds att ta med sig en egen normalstor, hopfällbar rullstol under hela Semesterpaketet och kan även ombedes att resa i sällskap med annan Passagerare som kan vara den rullstolsburne Passageraren behjälplig.

7.4 Om Passageraren har någon särskild åkomma, Funktionshinder eller Rörelsehinder som kräver personlig vård eller tillsyn, måste sådan personlig vård eller tillsyn organiseras av Passageraren själv på egen bekostnad. Företaget kan inte tillhandahålla avlastningsservice, enskild personlig vård eller någon annan form av vård för fysiska eller psykiska åkommor.

7.5 Om Företaget efter noggrann bedömning av Passagerarens särskilda behov finner att Passageraren inte kan transporteras enligt gällande säkerhetskrav kan Företaget vägra en Funktionshindrad eller Rörelsehindrad person Bokning eller ombordstigning.

7.6 Företaget förbehåller sig rätten att av säkerhetsskäl vägra att transportera en Passagerare om Passageraren underlåtit att lämna Företaget sådan information om funktionshinder eller assistansbehov som krävs för att Företaget och/eller Transportören ska kunna göra en bedömning enligt punkten 7.5. Passagerare som vill invända mot ett beslut av Företaget enligt punkten 7.5 eller 7.6 ska tillställa Företaget ett skriftligt klagomål med erforderlig bevisning.

7.7 Företaget förbehåller sig rätten att av säkerhetsskäl vägra transportera Passagerare som enligt Företagets och/eller Transportörens åsikt är olämplig att resa eller vars tillstånd kan utgöra en fara för Passageraren själv eller för andra på Kryssningen.

7.8 Om Passageraren under tiden mellan Bokningen och avresedagen blir medveten om att Passageraren kommer att vara i behov av särskild assistans enligt ovan, ska Passageraren omedelbart informera Företaget härom så att Företaget och/eller Transportören ska kunna göra en bedömning enligt punkten 7.5.

7.9 Passagerare som är rullstolsburna eller har nedsatt rörlighet kan vägras landstigning i hamnar där Fartyget inte lägger till långsides. En lista över sådana hamnar erhålles på skriftlig begäran.

7.10 I vissa hamnar är det inte möjligt för Fartyget att lägga till långsides och det är nödvändigt att förankra till havs. Vid sådana fall använder Transportören en jolle för att ta Passagerare i land. En jolle är ett litet fartyg och kan i vissa fall inte vara lämpligt för personer med Funktionshinder eller Nedsatt rörlighet eller balansproblem. Vid användning av en jolle är säkerheten högsta prioritet och det är viktigt att Passagerarna kan använda jollen på ett säkert sätt. Passagerare kan behöva nedstiga till en plattform eller ponton för ombordstigning i jollen. Det kan finnas trappsteg vid både upp- och nedstigning och Passagerare kan behöva hantera en nivåskillnad som uppstår mellan plattform och jollen (nivåskillnaden kan uppgå till ungefär 50 centimeter) och som kan påverkas av, under dagen varierande, väder, tidvatten och havsförhållanden. En Passagerare med nedsatt rörlighet eller som använder sig av mobilitetshjälpmedel, måste noggrant överväga sin förmåga att säkert kliva ombord på jollen innan denne påbörjar nedstigningen till plattformen eller pontonen. Passagerare måste ta hänsyn till användningen av trappsteg, nivåskillnaden som kan uppstå mellan plattform och jolle och de plötsliga rörelser en jolle kan göra i vattnet. Besättningen kan inte bistå med förflyttning av rullstolar, permobiler, el-scootrar och andra rörelsehjälpmedel till jollen. Passagerare som vill använda sig av jollen för transport måste vara tillräckligt rörliga för att på ett säkert sätt själva kunna ta sig ombord jollen. Kaptenen eller någon i dennes besättning kan neka Passagerare transport med hjälp av jolle om det finns några tvivel om Passagerares säkerhet.

Alla Passagerare måste iaktta extra försiktighet vid ombord- och avstigning av jollen. Det kommer finnas besättningsmedlemmar på plats för att hjälpa Passagerare när de kliver ombord och kliver iland, men de har ingen möjlighet att stödja, lyfta eller bära Passagerare. Passagerare måste iaktta samma försiktighetsåtgärder när de kliver iland från jollen i hamnen.

Offentligt hälsofrågeformulär

8.1 Företaget och/eller Transportören och/eller hälsomyndigheten i respektive hamn har rätt att utfärda ett offentligt hälsofrågeformulär för egen räkning. Passageraren åtar sig att ange korrekt information angående eventuella sjukdomssymptom, däribland magsjuka och H1N1. Transportören får neka ombordstigning för Passagerare som uppvisar symptom på sjukdom, inklusive virus- och bakteriesjukdomar såsom vinterkräksjuka och H1N1. Om Passageraren vägrar fylla i frågeformuläret kan denne nekas ombordstigning.

8.2 Om en Passagerare insjuknar i en virus- eller bakteriesjukdom ombord på Fartyget kan skeppsläkaren komma att be denne stanna kvar i hytten av säkerhetsskäl.

Livsmedelsallergier

9.1 Om Passageraren har kända allergier eller är överkänslig mot några födoämnen är Passageraren skyldig att informera Företaget vid Bokningen (genom att fylla i ett särskilt formulär) och rapportera detta till hovmästaren så snart som möjligt efter ombordstigningen.

9.2 Det är Passagerarens ansvar att se till att aktivt undvika alla livsmedel han/hon är allergisk mot. Företaget vidtar varje rimlig åtgärd för att hjälpa Passagerare att undvika livsmedel som kan ge Passageraren allergiska reaktioner, under förutsättning att Passageraren underrättar Företaget om eventuella allergier. Företaget ansvarar inte för att  förbereda särskilda måltider för passageraren eller för eventuella förberedda måltider som Passageraren konsumerar, för det fall Passageraren inte meddelat allergier enligt punkt 9.1 ovan. Vid många allergier finns risken att Företaget eller Transportören, trots att information om dessa tillhandahållits, inte har möjlighet att undvika att mat kontamineras av födoämnen Passageraren är allergisk mot under tillagningen och kan därför inte ansvara för sådan kontaminering.

Läkarvård

10.1 Passagerare rekommenderas att teckna en heltäckande resesjukförsäkring som omfattar läkarvård och kostnad för hemtransport.

10.2 En kvalificerad läkare och en mindre sjukvårdsavdelning utrustad för insatser för första hjälpen och behandling av smärre åkommor finns ombord fartygen. Sjukvårdsavdelningen har inte samma utrustning som ett sjukhus och läkaren är inte någon specialistläkare. Företaget, Transportören och läkaren friskriver sig från allt ansvar om läkaren, på grund av det ovanstående, är oförmögen att behandla en specifik åkomma.

10.3 Passageraren ansvarar själv för att vid behov uppsöka läkarhjälp under Kryssningen och för att betala för medicinsk hjälp ombord.

10.4 Vid allvarlig sjukdom eller olycka kan Företaget eller Transportören tvingas föra en Passagerare i land för att möjliggöra läkarvård.  Transportören och Företaget kan inte ge några rekommendationer eller åläggas något ansvar för kvaliteten på tillgängliga medicinska inrättningar på den plats där Passageraren förs i land.

10.5 Läkarens bedömning av en Passagerares lämplighet att påbörja eller fortsätta Kryssningen är bindande för Passageraren.

10.6 Läkare bör rådfrågas innan resa bokas för barn under 1 år. Bestämmelserna under punkt 6 Allmänna hälsotillstånd är gällande för alla Passagerare, inklusive spädbarn.

Medicinsk utrustning

11.1 Om en Passagerare avser att medta medicinsk utrustning ombord är det viktigt att Passageraren dessförinnan kontaktat tillverkaren eller leverantören av den medicinska utrustningen för att säkerställa att denna är säker att använda under resan. Passageraren ansvarar själv för leverans av medicinsk utrustning till kajen före avgång och för att meddela Företaget före Bokningen om medicinsk utrustning behöver medtas.

11.2 Det är Passagerarens ansvar att se till att all för Passageraren nödvändig medicinsk utrustning är i funktionsdugligt skick, att tillse att utrustningen täcker Passagerarens behov under hela resan och att Passageraren kan använda all utrustning. Det finns ingen ersättningsutrustning ombord på Fartyget och det kan både vara svårt och dyrt att få tillgång till sjukvård och/eller utrustning nära kusten.

Företagets ansvar för skador m.m

16.1 Med förbehåll för klausulerna 16.3–16.8 ansvarar Företaget för dödsfall, skada eller sjukdom som orsakats av Företagets vårdslöshet eller underlåtenhet inklusive de som tillhandahåller övriga tjänster som ingår i Semesterpaketet. Företagets ansvar är begränsat, i tillämpliga fall, enligt de konventioner som nämns i 16.4–16.14. Företagets ansvar gentemot Passagerare är även reglerat i de internationella konventioner som nämns nedan (se klausulerna 16.4–16.14), som medför begränsat ansvar för Transportören. Företaget ansvarar inte för felaktigt eller bristande resultat som:

a) helt och hållet beror på Passageraren, 
b) orsakats av tredje part som inte är kopplad till någon av de tjänster som ingår i Avtalet, 
c) uppstår till följd av ovanliga eller oförutsägbara omständigheter som varken Företaget och/eller leverantörerna av de tjänster som ingår i Paketet kan styra över och vars konsekvenser inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits, inklusive Force Majeure, eller 
d) utgörs av en händelse som Företaget och/eller leverantörerna av de tjänster som ingår i kryssningen inte hade kunnat förutse eller förhindrat trots att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits. 

16.2 För krav som inte innefattar personskada kan Företaget, om annat inte följer av de regelverk som anges i punkterna 16.4 till 16.14 nedan, inte åläggas ersättningsskyldighet med belopp överstigande tre gånger det belopp den berörda Passageraren betalat för Semesterpaketet (exklusive premier och ändringsavgifter).

16.3 För all transport gäller berörd Transportörs Transportvillkor, vilka kan innehålla bestämmelser som upphäver eller begränsar ansvarsskyldighet. Genom ingåendet av Avtalet anses Passageraren ha accepterat Transportvillkoren, vilka kan erhållas från Företaget efter begäran.

16.4 Transport av Passagerare och bagage via flyg omfattas av olika internationella konventioner (”de Internationella Luftfartskonventionerna”), inklusive Warszawakonventionen från 1929 (såsom ändrad i Haag 1955 och Montreal 1999 eller senare) och Montrealkonventionen från 1999. I den utsträckning som bolaget kan vara ansvarigt som lufttrafikföretag till passagerare i fråga om lufttrafik, gäller de internationella flygkonventionernas villkor (inklusive eventuella senare ändringar och eventuella nya konventioner som kan vara tillämpliga på ett kontrakt för en Kryssning mellan företaget och en Passagerare) är uttryckligen införlivad i dessa Bokningsvillkor och i Transportvillkoren De Internationella Luftfartskonventionerna innehåller bland annat bestämmelser om ansvar och ansvarsbegränsningar och gäller mellan Företaget och Passageraren. Kopior på dessa konventioner erhålls på begäran.

16.5 I den utsträckning Företaget kan anses vara ansvarigt för en Passagerare i fråga om krav som uppkommer vid resa med flyg-, land- eller havstransport, ska Företaget ha rätt till alla rättigheter, försvar, ansvarsbefrielser och begränsningar som är tillgängliga, även de hänförliga till den aktuella Transportören (inklusive dennes egna Transportvillkor) och enligt alla gällande bestämmelser och/eller konventioner, såsom Atenkonventionen och Montrealkonventionen. Ingenting i dessa Bokningsvillkor eller i Transportvillkoren skall anses vara ett upphävande därav. Om något villkor, avsnitt eller bestämmelse blir ogiltig eller anses vara ogiltig, ska de återstående villkoren, avsnitten och bestämmelserna anses vara fortsatt gällande.

16.6 Om något skadeansvar skulle uppstå för Företagets och Transportörens till följd av skada som lidits till följd av dödsfall eller personskada av en Passagerare eller förlust eller skada på bagage ska det bestämmas enligt följande:

16.7 I samband med sjötransporter är EU-förordning 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss ("EU-förordning 392/2009") tillämplig på internationella sjötransporter där hamn för ombordstigning eller avstigning befinner sig i EU eller där fartyget har en EU-flagga eller där transportavtalet ingås inom EU. En kopia av EU-förordning 392/2009 finns tillgänglig på begäran och kan laddas ned från internet på https://www.gov.uk/government/ uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b-reg-ec-392-2009.pdf. En sammanfattning av EU-förordning 392/2009 finns på http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf Om fartyget används som ett flytande boende kommer bestämmelserna i Atenkonventionen 1974 och begränsningarna däri att tillämpas och är härmed uttryckligen införlivade i dessa Bokningsvillkor, inklusive eventuella krav avseende förlust av eller skada på bagage och/eller dödsfall eller personskada.

16.8 Nivån på skador som Företaget och Transportören kan betala i samband med dödsfall och/eller personskada och/eller förlust av, eller skada på bagage är begränsat och får under inga omständigheter överstiga ansvarsbegränsningarna i EU-förordning 392/2009, eller i tillämpliga fall Atenkonventionen 1974.

16.9 Företagets och Transportörens ansvar för dödsfall, personskada eller sjukdom hos en Passagerare uppgår begränsningen till 46 666 SDR ("Särskild Dragningsrätt") enligt bestämmelserna i Atenkonventionen 1974 eller, i förekommande fall, det maximala beloppet på 400 000 SDR enligt EU-förordning 392/2009 eller Atenkonventionen 2002 och där ansvar för krig och terrorism enligt EU-förordning 392/2009 eller Atenkonventionen 2002 är 250 000 SDR. Företagets och Transportörens ansvar för förlust av eller skada på Passagerares bagage eller annan egendom får inte överstiga 833 SDR per Passagerare enligt Atenkonventionen 1974 eller 2250 SDR där EU-förordning 392/2009 eller Atenkonventionen 2002 gäller. Det är överenskommet att ett sådant Företagets och Transportörens ansvar ska vara föremål för tillämpliga självrisker för Passagerare, och sådant belopp ska dras av från förlusten eller skadan på bagage eller annan egendom. Passagerare ska vara medvetna om att omräkningskursen för SDR fluktuerar dagligen och kan erhållas från en bank eller Internet. Värdet på en SDR kan beräknas genom att besöka http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx.

16.10 Det antas enligt Atenkonventionen 1974 och i tillämpliga fall Atenkonventionen 2002 eller EU-förordning 392/2009 att Transportören har levererat bagage till en Passagerare, såvida inte skriftligt meddelande lämnas av Passageraren inom följande tidsangivelser:

a) vid uppenbar skada före eller vid tidpunkten för avstigning eller återlämnande, 
b) i händelse av skada som inte är uppenbar eller förlust av bagage inom femton dagar från avstigningen eller leveransen eller det datum då sådan leverans skulle ha skett. 

16.11 Om transporten enligt nedan inte är "internationell transport" enligt definitionen i artikel 2 i EU-förordning 392/2009 eller om fartyget används som flytande hotell och/eller inhemsk sjötransport i Storbritannien ska bestämmelserna i Atenkonventionen 1974 gälla för detta Avtal och anses vara införlivat mutatis mutandis.

16.12 Företaget ansvarar inte för förlust eller skada på värdesaker som pengar, värdepapper, ädelmetallprodukter, smycken, konst, kameror, datorer, elektronisk utrustning eller andra värdesaker, såvida de inte deponeras hos Transportören för förvaring, och att en högre gräns har avtalats skriftligen vid tidpunkten för depositionen och en extra avgift betalas av Passageraren för deklarerat värdeskydd. Användning av fartygets kassaskåp innebär inte att produkterna är i fartygets förvar. Om det finns ansvar för förlust eller skada på värdesaker som förvaras på fartyget är detta ansvar begränsat till 1200 SDR enligt Atenkonventionen 1974 eller 3375 SDR där EU-förordning 392/2009 eller Atenkonventionen 2002 gäller.

16.13 Företaget och Transportören ska kunna nyttja gällande lagar som föreskriver begränsningar och/eller ansvarsfrihet (inklusive, utan begränsning, lag gällande fartygets flagg i fråga om/eller de globala skadeståndsbegränsningar för Transportören) fullt ut. Ingenting i dessa Bokningsvillkor är avsett att verka för att begränsa eller beröva Företaget och Transportören av sådan lagstadgad eller på annat sätt begränsning eller befrielse eller ansvarsskyldighet. Företagets och Transportörens tjänstemän och/eller agenter ska ha full nytta av alla sådana bestämmelser om ansvarsbegränsning.

16.14 Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i 16.7–16.13 ovan, ska eventuella krav som riktas mot Företaget och Transportören i någon jurisdiktion där de gällande undantagen och begränsningarna i dessa Bokningsvillkor anses vara juridiskt verkställbara, ska Företaget och Transportören inte anses ansvariga för död, skada, sjukdom, skada, förseningar eller annan förlust eller skada för någon person eller egendom som uppstår oavsett orsak som inte har visat sig orsakats av Företagets och Transportörens vårdslöshet eller fel.

16.15 Företaget kan inte under några omständigheter åläggas ansvar för eventuell utebliven vinst, förlorad affärsmöjlighet eller andra indirekta förluster eller skador.

16.16 Företaget friskriver sig från allt ansvar för förlust eller skada som direkt eller indirekt föranletts av att Företaget på grund av Force Majeure eller liknande omständighet utanför Företagets kontroll varit förhindrat att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Företaget friskriver sig även från ansvar för förlust eller skada som direkt eller indirekt föranletts av Passagerares självmord eller försök till självmord eller att Passagerares medvetet utsatt sig för fara (förutom i ett försök att rädda människoliv) och andra omständigheter av vilken typ som helst utanför Företagets kontroll.

16.17 För det fall Företaget har en lagstadgad skyldighet att ersätta Passagerare för förlust av eller skada på egendom annat än i enlighet med Aten- och/eller Montrealkonventionen är ersättningsskyldigheten begränsad till EUR 500. Passagerare bör inte packa pengar eller andra värdesaker i sitt bagage och Företaget friskriver sig från allt ansvar avseende förlust av eller skada på pengar eller värdesaker.

16.18 Företagets ansvar kommer inte att överstiga det som gäller för någon Transportör enligt dess Transportvillkor och/eller tillämpliga eller införlivade konventioner. Eventuella skadestånd att betalas av Företaget ska minskas i proportion till eventuell oaktsamhet av Passageraren.

Passagerarens ansvar

18.1 Passageraren åtar sig att följa kaptenens och besättningsmännens instruktioner och uppmaningar under vistelsen ombord. Passageraren accepterar att kaptenen och besättningsmännen har befogenhet att visitera personer, hytter, bagage och tillhörigheter ombord av säkerhetsskäl eller av andra orsaker.

18.2 Passageraren ger härmed sitt samtycke till sådan visitering som nämns i punkten 18.1 ovan.

18.3 Passagerare måste ha erhållit alla nödvändiga vaccinationer innan Kryssningen och ha med sig de biljetter, pass, visum, sjukvårdskort samt eventuella andra dokument som kan komma att krävas vid angöring av de schemalagda gästhamnarna samt vid avstigning.

18.4 Varje Passagerare garanterar att han/hon är fysiskt och psykiskt lämpad att genomföra Kryssningen.

18.5 Om det bedöms nödvändigt för säkerheten eller bekvämligheten ombord har Företaget och/eller kaptenen rätt att vägra en Passagerare att stiga ombord eller kräva att en Passagerare lämnar fartyget.

18.6 Passageraren får inte ta med sig djur (med undantag för erkända assistanshundar i enlighet med punkten 7 ovan).

18.7 Företaget och/eller Transportören är inte ansvarig för någon Passagerare i fråga om brott eller bristande efterlevnad av bestämmelserna i detta avsnitt och varje Passagerare ska ersätta Företaget och/eller Transportören eller någon av dess leverantörer för förlust eller skada som orsakats genom sådan överträdelse eller bristande efterlevnad.

18.8 Passagerarens uppförande får inte inverka på eller störa säkerheten, lugnet eller nöjet för de andra passagerarna på Kryssningen.

18.9 Det är strikt förbjudet för Passagerare att ta ombord skjutvapen, ammunition, sprängämnen eller brandfarliga, giftiga eller på annat sätt farliga ämnen eller varor ombord på ett fartyg.

18.10 Passageraren är skyldig att ersätta eventuell skada som åsamkas Företaget, Tranportören eller eventuella underleverantörer genom att Passageraren överträder bestämmelserna i Avtalet. I synnerhet är Passageraren skyldig att ersätta eventuella skador som åsamkas fartyget eller dess inredning, skada eller förlust som åsamkats andra Passagerare eller annan samt eventuella extra avgifter eller kostnader som Företaget, Transportören eller eventuella underleverantörer åsamkas på grund av Passageraren.

Flygresor

19.1 Alla flygresor företas av välkända flygbolag i linje- eller chartertrafik. Företaget kan inte i förhand ange mer precis information om flygbolag eller flygplanstyp. Företaget betalar flygbiljetten i förväg och denna kan i allmänhet inte återbetalas. Om Passageraren avbokar sin Kryssning har Passageraren ingen rätt till återbetalning av flygbiljetten. Detta gäller oavsett vilka bestämmelser som i övrigt gäller beträffande avbokning av Kryssningar.

19.2 Företaget tillhandahåller Passageraren en bekräftelse på flygtider och rutter tillsammans med resehandlingarna cirka 30 dagar innan avgång.

19.3 För avresa på andra datum eller i övrigt på andra villkor än de som anges i broschyren och/eller på den Officiella Webbplatsen kan en högre avgift komma att tillämpas; Passageraren underrättas i så fall om detta innan Bokningen genomförs.

19.4 Företaget utgör inte en flygtransportör eller ett flygtrafikföretag enligt EG-kommissionens förordning EG/261/2004 (angående kompensation och assistans till Passagerare vid nekad ombordstigning) ("Förordning 261/2004"). Förpliktelserna i denna förordning gäller endast flygtransportören och alla krav avseende inställningar, förseningar eller nekad ombordstigning vid flygtransportering ska därför riktas till det aktuella flygbolaget.

19.5 Företaget har inget ansvar enligt förordning 261/2004 enligt vilken ansvaret åligger flygtransportören mot vilken Passageraren ska rikta alla krav. Vid åkallande av rättigheterna enligt förordningen 261/2004 ska Passageraren sträva efter att i övrigt uppfylla sina förpliktelser enligt Avtalet utan att detta inverkar negativt på Företagets rättigheter, varken enligt dessa Bokningsvillkor eller lag.

19.6 Om flygtransport ingår i Avtalet ska Företaget informera Passageraren om flygtider i samband med att Företaget överlämnar resehandlingarna. Passagerarens rättigheter och skyldigheter avseende flygtransporten kvarstår dock hos flygtransportören och eventuella tidsuppgifter från Företaget överlämnas endast i informationssyfte. Det åligger Passageraren att ta sig till flygplatsen i tid för att hinna checka in och stiga ombord på flygplanet. Passageraren bör kontrollera flygbolagets regler beträffande medicinsk utrustning ombord m.m.

19.7 Om Avtalet inte inkluderar flygtransport åligger det Passageraren att tillse att denne tillhandahålls en giltig biljett av flygtransportören och anländer till fartyget i tid. Företaget ska inte anses vara ansvarigt för eventuella kostnader som uppstår i samband med flygningar eller övriga transporter som arrangerats av Passageraren.

Klagomål

20.1 Passagerare som har ett klagomål under Kryssningen ska så fort som möjligt lägga fram detta för kryssningspersonalen ombord. Om kryssningspersonalen inte kan lösa problemet ska klagomålet skickas till Företaget skriftligen inom 60 dagar efter avslutad Kryssning. Om klagomålet inte lämnas in inom utsatt tid kommer det att inverka negativt på Företagets möjligheter att hantera problemet. Klagomål relaterade till någon annan del av Semesterpaketet ska snarast möjligt framföras till Företaget eller leverantören.

20.2 Meddelanden om ersättningsanspråk för förlust eller skada på bagage eller annan egendom ska ges skriftligen till Transportören före eller vid tidpunkt för avstigning, eller om det inte är uppenbart, inom femton (15) dagar från dagen för avstigning

20.3 Klagomål enligt EU-förordningen 1177/2010 om tillgänglighet, uppsägning eller förseningar, måste göras till Företaget inom två (2) månader från det att tjänsten utfördes. Transportören ska svara inom en månad för att ge råd om huruvida klagomålet är underbyggt, har avslagits eller fortfarande övervägs. Ett slutligt svar ska lämnas inom två (2) månader. Passageraren ska lämna sådan ytterligare information som Företaget kan kräva för att svara på klagomålet. Om Passageraren inte är nöjd med svaret kan denne vända sig till behörigt organ i landet för ombordstigning.

Regler för rökning

24.1 MSC Cruises respekterar alla gästers behov och önskemål, och vi har noggrant utvärderat åsikterna presenterade av både rökare och icke rökare. I enlighet med global standard är rökning tillåtet i särskilda, utmärkta områden utrustade med ett särskilt ventilationssystem.

24.2 Det är i princip förbjudet att röka i något område där mat serveras, på sjukavdelningen, barnaktivitetsområden, korridorer eller hissentréer, områden där gästerna samlas i grupper inför säkerhetsövningar, avstigning eller utflykter, offentliga toaletter eller barer i vars närhet mat serveras.

24.3 Företaget rekommenderar Passagerarna att undvika att röka i hytten på grund av brandrisken. Det är förbjudet att röka på hyttbalkongerna. MSC Cruises förbehåller sig rätten att ta ut en avgift om Passagerare röker utanför något av Fartygets utpekade områden. Om repeterade överträdelser sker, kan det i slutändan leda till avstigning.

24.4 Rökning är tillåten i flera barer på varje fartyg och på ena sidan (anvisat av skyltar) av det största utomhuspoolområdet, där askfat finns utställda.

24.5 Det är förbjudet att kasta ut cigarettfimpar från skeppet.