Övriga resevillkor

~ Hurtigruten ~

Ditt ekonomiska skydd

Om du bokar en paketresa vill din resa omfattas av en lagstadgad resegaranti ställd till Reisegarantifondet (The Norwegian Travel Guarantee Fund), med organisationsnr. 975 421 333. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten till följd av konkurs. Du som resenär kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.

Om du bokar andra arrangemang än en paketresa från oss kommer dina pengar inte att ha något ekonomiskt skydd. Kontakta oss för att få mer detaljerad information.

Pass-, visum- och inresekrav

Du ansvarar för att kontrollera och uppfylla de krav avseende pass, visum, hälsa och inresa som krävs för din resplan. Vi kan endast tillhandahålla allmän information om detta. Du måste själv, enligt vad som är tillämpligt, kontrollera kraven för dina specifika omständigheter via relevanta ambassader och/eller konsulat och rådfråga din läkare. Kraven förändras med tiden och därför måste du kontrollera dem i nära anslutning till avresan.

De flesta länder kräver numera att passet ska vara giltigt minst sex månader efter hemresans datum. Om ditt pass är på sista året bör du kontakta ambassaden för det land du besöker.

För europeiska semesterresor ska du skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort före avresan.

Innehavare av icke-svenskt pass, inklusive andra EU-medborgare, bör skaffa aktuell rådgivning om pass- och visumkrav från ambassaden, en generalkommissarie eller konsulatet för resmålet eller länder som du reser genom.

Vi åtar oss inget ansvar om du inte kan resa eller drabbas av någon annan förlust på grund av att du inte har uppfyllt pass-, visum- eller inresekrav eller regler avseende din hälsa. Du samtycker till att ersätta oss i samband med eventuella böter eller andra förluster som vi drabbas av som ett resultat av din underlåtenhet att uppfylla pass-, visum- eller inresekrav eller regler avseende din hälsa.

Lämplighet för resa vid graviditet, funktionsnedsättning eller begränsad rörlighet, vård-/mobilitetsutrustning

I syfte att säkerställa att rederiet kan transportera passagerare säkert och i enlighet med tillämpliga säkerhetskrav som följer av internationell lag, unionslagstiftning eller nationella lagar eller i syfte att uppfylla de säkerhetskrav som har upprättats av behöriga myndigheter, inklusive fartygets flaggstat, garanterar varje passagerare att han/hon har tillräckligt god kondition för att resa till sjöss och att hans/hennes uppförande eller tillstånd inte kommer att försämra fartygets säkerhet eller förorsaka besvär för andra passagerare. Information om turens/semesterresans allmänna lämplighet för personer med begränsad rörlighet tillhandahålls i försäljnings- och marknadsföringsmaterialen för turen/semesterresan och mer specifik information är tillgänglig på begäran. Vi förbehåller oss rätten att kräva att passageraren visar upp ett läkarintyg om att han/hon är i kondition att resa, i syfte att bedöma om den passageraren kan transporteras säkert i enlighet med tillämplig internationell lag, unionslagstiftning eller nationell lag. Om vi anser att det är nödvändigt har vi rätt att be passageraren att fylla i ett frågeformulär rörande hälsa före ombordstigningen.

Om vi, befälhavaren eller företagets utsedda medicinska representant, anser att en passagerare av någon anledning inte är i stånd att resa, sannolikt kan äventyra säkerheten, sannolikt kommer att vägras tillstånd att gå i land i någon hamn, eller sannolikt kommer att göra rederiet ansvarigt för underhåll, stöd eller hemsändning av passageraren, ska rederiet eller befälhavaren ha rätt att vidta en av följande åtgärder:

(i) vägra att låta passageraren gå ombord i någon hamn,

(ii) landsätta passageraren i någon hamn,

(iii) flytta passageraren till en annan sovplats eller hytt,

(iv) om företagets utsedda medicinska representant anser att det är tillrådligt, lägga in eller avskilja passageraren från övriga, eller flytta passageraren till en vårdanläggning i någon hamn på passagerarens bekostnad,

(v) ge första hjälpen och administrera nödvändigt läkemedel, medicin eller annat medel eller lägga in och/eller avskilja passageraren på ett sjukhus eller en annan liknande institution i någon hamn, under förutsättning att företagets utsedda medicinska representant och/eller befälhavaren bedömer sådan åtgärd som nödvändig.

Om en passagerare vägras ombordstigning, som ett resultat av risk för säkerheten och/eller olämplighet för att resa, ska varken vi eller rederiet ansvara för förlust eller omkostnad som passageraren drabbas av därigenom och passageraren ska ej heller ha rätt till ersättning från rederiet.

Passagerare som behöver assistans och/eller har särskilda önskemål eller behöver särskilda faciliteter eller utrustning med avseende på logi, sittplatser eller tjänster, eller som behöver ta med sig medicinsk utrustning, måste underrätta oss om detta vid bokningstillfället. Om ett särskilt tillstånd föreligger, såsom funktionsnedsättning eller begränsad rörlighet kräver personlig vård eller tillsyn, måste all sådan personlig vård eller tillsyn arrangeras av passageraren och på passagerarens egen bekostnad. En rullstolsbunden passagerare måste ta med en egen hopfällbar rullstol i standardstorlek men behöver inte åtföljas av en medresenär. Om vi och/eller rederiet inte skriftligen har samtyckt till något annat, får passagerare ta med sig högst två sådana hjälpmedel för rörlighet eller medicinsk utrustning ombord per hytt, med ett sammanlagt värde på högst SEK 22 000. All utrustning måste kunna transporteras säkert och måste deklareras före avgången. Rederiet kan vägra att transportera sådan utrustning om det inte är säkert att göra det eller om rederiet inte har underrättats i tid för att kunna genomföra en riskbedömning.

Vi rekommenderar starkt att gravida kvinnor ber sina läkare om råd innan de reser. Kvinnor som är i upp till 23:e graviditetsveckan vid slutet av kryssningen måste visa upp ett läkarintyg om lämplighet att resa. Rederiet kan av säkerhetsskäl inte transportera gravida passagerare som är i 24:e veckan eller mer vid slutet av kryssningen.

Om vi ändrar eller avbokar din bokning

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra valfria uppgifter och rätta alla eventuella fel i denna broschyr eller på fakturor. Om vi gör ändringar innan du bokar kommer vi att informera dig om dem innan vi bekräftar dina arrangemang. Vi förbehåller oss rätten att avboka dina researrangemang om det minsta antalet deltagare inte uppnås för en resa, om resan inte kan genomföras på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter, samt att vidta obetydliga ändringar i arrangemanget utan ansvar för någon efterföljande förlust. Det kan hända att vi måste göra förändringar även efter att vi har bekräftat din bokning, men vi kommer inte att avboka dina researrangemang mindre än 60 dagar före avresan, dock med undantag för force majeure eller din underlåtenhet att betala det slutliga priset till fullo.

De flesta ändringar kommer att vara små och även om vi gör vårt bästa för att underrätta dig eller din resebyrå om eventuella ändringar så snart som rimligen anses möjligt, och i mån av tid, före avgången har vi inte något annat skadeståndsansvar gentemot dig.

Ibland kan det vara nödvändigt för oss att göra betydande ändringar i dina bekräftade arrangemang.

Om vi måste göra en betydande ändring eller avboka kommer vi att underrätta dig så snart som möjligt och om det finns tid att göra det före avgången kommer vi att erbjuda dig att:

(a) (för betydande ändringar) samtycka till ändringen och att vårt avtal mellan oss följaktligen ändras så att det omfattar ändringen, eller

(b) samtycka till helt andra arrangemang (med förbehåll för tillgänglighet) med jämförbar eller högre standard från oss (utan extra kostnad), eller

(c) om tillgängligt, samtycka till ett erbjudande om andra arrangemang med lägre standard och återbetalning av prisskillnaden mellan de ursprungliga arrangemangen och alternativet, eller

(d) säga upp bokningen fullständigt, varvid vi så snart som möjligt (och senast inom 14 dagar) kommer att återbetala alla belopp som du har betalat till oss.

Du måste underrätta oss om ditt beslut så snart som rimligen är möjligt och ej senare än sju dagar efter att du har blivit informerad om ändringen. Om du inte hör av dig inom sju dagar kommer vi att kontakta dig igen för att begära besked om ditt beslut. Om vi fortfarande inte får svar från dig antar vi att du har valt att samtycka till ändringen eller till de alternativa bokningsarrangemangen. Om du väljer att inte frånträda avtalet vid betydande ändringar har du rätt till prisavdrag om ändringen innebär att paketresan blir sämre.

Om det blir omöjligt för oss att tillhandahålla en betydande del av de arrangemang du har bokat med oss efter din avresa och fel därmed föreligger i paketresan kommer vi, om möjligt, att göra alternativa arrangemang åt dig utan extra kostnad och om sådana alternativa arrangemang har lägre standard ger vi dig en skälig prisnedsättning. Om felet är av väsentlig betydelse har du rätt att häva avtalet om avhjälpande inte sker inom skälig tid, avhjälpande inte kommer i fråga på grund av att det finns hinder vi inte kan övervinna eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader med hänsyn till felets omfattning och de påverkade resetjänsternas värde alternativt om vi förklarar att felet inte kommer att avhjälpas. Om du häver avtalet eller om du inte får något erbjudande om alternativa arrangemang kommer du utan onödigt dröjsmål att bli erbjuden likvärdig transport utan extra kostnad tillbaka till orten för avresan eller till någon annan ort vi kommer överens om.

Ersättning 

Utöver en fullständig återbetalning inom 14 dagar av alla belopp du har betalat till oss kommer vi att betala ut ersättning så som beskrivs nedan under följande omständigheter. Den ersättning vi erbjuder innebär inte att du inte får göra högre anspråk om du är berättigad att göra det.

Kredit/ersättning per betalande passagerare beroende på period före avresedagen vid tidpunkten för vårt meddelande.
0 - 7 dagar: SEK 250*
8 - 14 dagar: SEK 200*
15 - 28 dagar: SEK 150*
29 - 42 dagar: SEK 100*
43 - 59 dagar: SEK 50*
Mer än 60 dagar: Ingen ersättning*

*De ersättningar som anges ovan gäller endast för vuxna som betalar fullt biljettpris. Barn eller andra som reser till rabatterad taxa kommer att få ersättning på basis av pro rata av den rabatterade taxan mot det fullständiga priset för vuxna så som anges i bekräftelsen.

Viktig anmärkning: Vi kommer inte att betala ut ersättning till dig under följande omständigheter:

En flyg- eller fartygsförsening utgör ingen ändring av researrangemangen.

Force Majeure
Med undantag för det som på annat sätt uttryckligen framställs i dessa bokningsvillkor kommer vi inte att ansvara för eller betala ersättning till dig om våra avtalsförpliktelser gentemot dig påverkas av ”oundvikliga och extraordinära omständigheter”, vilket innebär alla händelser som ligger utanför vår kontroll och vars följder inte kan undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtas. Exempel på detta omfattar krig, terrorhandlingar (och terrorhot), folkuppror, betydande risk för människors hälsa som utbrott av en allvarlig smittsam sjukdom på resmålet, naturkatastrofer som översvämning, jordbävning eller väderleksförhållanden som gör det omöjligt att resa säkert till resmålet eller stanna kvar på resmålet, en handling av någon stat eller nationell eller lokal myndighet (inklusive hamn- och flodmyndigheter), strejk, lockout, kärnkraftskatastrof, brand, kemiskt eller biologiskt utsläpp, oundvikliga tekniska transportproblem samt alla liknande händelser som ligger utanför vår och den ifrågavarande leverantörens kontroll.

Procedurer för klagomål

Om ett problem inträffar under din semesterresa måste du omedelbart rapportera det ombord eller till det relevanta flygbolaget, marktransportföretaget, hotellet eller någon annan leverantör så att åtgärder snabbt kan vidtas för att lösa problemet. Om det mot all förmodan inte går att lösa problemet vid det tillfället och du vill framföra ett klagomål måste du skicka ett detaljerat skriftligt klagomål inom 28 dagar efter att du kommer hem från resan. Om du inte vidtar en av eller båda dessa åtgärder kommer det att vara till nackdel för vår förmåga att lösa ditt problem och/eller utreda det fullständigt. Som ett resultat därav kommer din rätt till ersättning att vara förverkad eller åtminstone minskas avsevärt.

Om ombordstigningshamnen för din kryssning ligger i EU måste alla klagomål som är relaterade till förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar framföras skriftligen till oss senast två månader efter att du kommer hem från resan eller efter det datum då den tjänst som ledde till klagomålet utfördes. Vi kommer att tillhandahålla ett slutgiltigt svar inom två månader. Du måste ge oss fullständiga detaljer för att vi ska kunna hantera ditt klagomål.

Om vi mot förmodan inte kan lösa ett klagomål tillsammans finns det möjlighet att få tvisten prövad utanför domstol hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Läs mer på ARN:s webbplats https://www.arn.se/konsument/. Du kan också använda Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online (ODR) på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vår ansvarsskyldighet gentemot dig

(i) Vi kommer att ta ansvar för de arrangemang vi samtycker till att tillhandahålla eller arrangera åt dig i rollen som en ”arrangör” inom ramen för Paketreselagen (2018:1217) och därför har vi ansvaret för korrekt ombesörjande av alla resetjänster som ingår i ditt paket och framställs på din bekräftelsefaktura. Om vi eller våra leverantör, med förbehåll för dessa bokningsvillkor, utför eller arrangerar sådana tjänster på ett försumligt sätt och inte gottgör dig eller löser ditt klagomål inom rimlig tid kommer vi att betala ut en rimlig ersättning till dig för den skada du drabbats av till följd därav. Nivån på sådan ersättning kommer att beräknas med hänsyn tagen till alla relevanta faktorer, som till exempel (men inte begränsat till) huruvida den procedur för klagomål som beskrivs i dessa villkor har följts och i vilken utsträckning vår eller våra medarbetares eller leverantörers försumlighet har påverkat den totala upplevelsen av din semesterresa. Observera att du har ansvaret för att visa att vi eller våra leverantörer har varit försumliga om du vill göra ett anspråk mot oss.

(ii) Vi kommer inte att ha ansvar för att betala ut ersättning till dig för kroppsskada, sjukdom, dödsfall, förlust, skada, utgift, kostnad eller något som helst annat anspråk som uppstår eller som ett resultat av:

(a) den skadelidande personens handlingar och/eller underlåtenhet, eller
(b) en tredje parts handlingar eller underlåtenhet när denna tredje part inte har någon anknytning till ombesörjandet av de avtalade tjänsterna och som var oundvikliga och extraordinära, eller
(c) force majeure (enligt definitionen ovan).

(iii) Om dödsfall och/eller personskada och/eller förlust av eller skada på egendom inträffar under luft- eller sjötransport kommer ansvaret och skadeståndets omfattning att hanteras enligt internationella konventioner så som framställs i punkt (v) och (vi) och med förbehåll för punkt (ii) och ej på annat sätt.

(iv) På sätt som framställs i dessa bokningsvillkor begränsar vi det högsta belopp vi betalar ut till dig för dina anspråk som inte omfattar personskada, sjukdom eller dödsfall. Med undantag för om förlust av och/eller skada på bagage eller personliga tillhörigheter har inträffat gäller att om vi befinns vara ansvariga gentemot dig på någon grund är det högsta belopp vi ska betala ut till dig begränsat till tre gånger det totala pris (exklusive försäkringspremier och ändringsavgifter) som har betalats av de drabbade personerna eller för deras räkning, såvida inte en lägre gräns gäller för ditt krav enligt klausul 11(vi) nedan.

(v) Om något anspråk eller någon del därav (innefattande anspråk som avser dödsfall eller personskada) avser eller är baserat på researrangemang (innefattande ombordstigning och avstigning från det ifrågavarande transportmedlet) som tillhandahålls av någon flyg-, sjö-, tåg- eller vägtransportör eller på någon hotellvistelse kommer det högsta ersättningsbelopp som vi ska betala ut att vara begränsat. Det högsta belopp vi måste betala ut till dig för det anspråket eller en del av det anspråket om vi befinns vara ansvariga inför dig på någon grund är det högsta belopp som ifrågavarande transportör eller hotell måste betala inom ramen för den lag, internationella konvention eller förordning som gäller för researrangemangen eller hotellvistelsen. (Exempelvis Warszawakonventionen med eller utan ändringar och Montréalkonventionen för internationella flygresor och/eller för flygbolag med en verksamhetslicens som har beviljats av ett EU-land, förordning (EG) nr 889/2002 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar för nationella och internationella flygresor, Atenkonventionen om internationella resor till sjöss.)

Obs! Om transportören eller hotellet inte har någon skyldighet att göra en betalning till dig inom ramen för den tillämpliga internationella konventionen eller förordningen med avseende på ett anspråk eller en del av ett anspråk inte heller vi skyldiga att göra någon betalning till dig för det anspråket eller den delen av anspråket. Vid varje utbetalning vi gör har vi rätt att dra av alla belopp som du har fått eller har rätt att få från transportören eller hotellet för det ifrågavarande klagomålet eller anspråket. Kopior av de tillämpliga internationella konventionerna och förordningarna kan beställas från oss. Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig inom ramen för förordning (EG) nr 261/2004 som endast gäller för den utförande transportören. Allt skadeståndsansvar vi eventuellt har gentemot dig enligt vårt avtal, och som är resultatet av samma fakta, är begränsat till de gottgörelser som framgår av förordningen och som om (endast för detta ändamål) vi vore en transportör; alla belopp du får från transportören kommer att dras av från det eventuella belopp som vi har att utge. 

(vi) Resor till sjöss regleras av bestämmelserna i Sjölagen (1994:1009), 2002 års konventionen avseende befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (”Atenkonventionen”) och förordning (EG) nr 392/2009 transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (”EU-förordning 392/2009”), i den ursprungliga lydelsen. Inom ramen för Atenkonventionen och EU-förordning 392/2009 är vi transportör.

Atenkonventionen och EU-förordning 392/2009 begränsar transportörernas skadeståndsansvar för dödsfall eller personskada eller förlust av eller skada på bagage och har särskilda bestämmelser för värdesaker. Det förutsätts att bagaget har levererats till dig i oskadat skick om vi och/eller den utförande transportören inte skriftligen underrättats:

(a) i händelse av uppenbar skada, före eller vid avstigningstillfället eller omleveransen, eller
(b) i händelse av skada som inte är uppenbar eller av förlust, inom 15 dagar efter avstigningstillfället eller omleveransen eller räknat från den tidpunkt en sådan omleverans skulle ha ägt rum.

Skadestånd som transportören ska betala för handbagage är begränsat till Atenkonventionens och EU-förordning 392/2009:s gräns på 2250 särskilda dragningsrätter (SDR). Gränserna ska reduceras proportionerligt mot kundens eventuella bidragande försumlighet och med det högsta självriskbelopp som specificeras i artikel 8(4) i Atenkonventionen eller EU-förordning 392/2009.

Om vi har ett skadeståndsansvar gentemot en kund avseende anspråk som uppstår genom transport till sjöss har vi rätt att åberopa alla de rättigheter, försvar, immunitet och begränsningar som är tillgängliga för den faktiska transportören och inom ramen för de relevanta konventionerna och ingenting i dessa bokningsvillkor ska anses vara ett avstående från dem. I den utsträckning någon bestämmelse i dessa bokningsvillkor ogiltigförklaras enligt Atenkonventionen eller EU-förordning 392/2009 eller någon tillämplig tvingande lagstiftning eller på annat sätt inte är versktällbar ska den vara ogiltig i denna men inte vidare utsträckning.

Allt skadeståndsansvar som vi kan bli skyldiga dig avseende dödsfall och personskada och förlust av och skada på bagage ska alltid vara föremål för de ansvarsbegränsningar som ingår i Atenkonventionen eller EU-förordning 392/2009 för dödsfall/personskada på  400 000 SDR:er enligt Atenkonventionen och EU-förordning 392/2009, med undantag för krig eller terrorism där gränsen är 250 000 SDR:er.

Vi har inget ansvar för värdesaker, pengar eller andra värdepapper, inklusive smycken och armbandsur. Om de har lämnats in till fartygets reception för säker förvaring och ett kvitto har utfärdats kommer transportörens skadeståndsansvar att vara det som framgår av Atenkonventionen eller EU-förordning 392/2009. Användningen av kassaskåp ombord på ett fartyg räknas inte som ett överlämnande till säker förvaring hos fartyget eller företaget inom ramen för Atenkonventionen eller EU-förordning 392/2009 eller på annat sätt. Gränserna är 3 375 SDR:er i enlighet med Atenkonventionen och EU-förordning 392/2009.

(vii) Om det uppstår någon förlust av eller skada på egendom, inklusive bagage, som inte omfattas av någon internationell konvention, och om skadeståndsansvaret inte är begränsat genom hänvisning till någon lag eller några andra bestämmelser eller villkor kommer eventuellt rättsligt skadeståndsansvar som vi kan ha för sådana förluster eller skador inte att överstiga SEK 5000 per gäst.

(viii) Du måste ge oss och våra försäkringsgivare all hjälp vi rimligen kan behöva. Du måste dessutom informera oss och den ifrågavarande leverantören om ditt anspråk eller klagomål på sätt som framgår av klausul 9 ovan. Om du blir ombedd måste du överlåta alla rättigheter du har gentemot leverantören eller någon annan som ansvarar för ditt anspråk eller klagomål till oss eller våra försäkringsgivare (om den berörda personen är under 18 år måste en förälder eller vårdnadshavaren göra det). Du måste också samtycka till att samarbeta fullständigt med oss och våra försäkringsgivare om vi eller våra försäkringsgivare vill hävda några av dessa överlåtna rättigheter.

(ix) Om det är omöjligt för dig att återvända till din avreseplats på din paketresas överenskomna återkomstdatum på grund av ”oundvikliga och extraordinära omständigheter” kommer vi att förse dig med nödvändig logi (om möjligt med jämförbar standard) under en period av högst tre nätter per person (såvida inte en längre period följer av tillämplig, tvingande lagstiftning). Observera att vår skyldighet att erbjuda logi inte är begränsad enligt vad som anges häri för personer med nedsatt rörlighet, en medföljande till sådan resenär, gravida kvinnor eller minderåriga utan sällskap och ej heller för personer som behöver specifik sjukvård, förutsatt att vi har underrättats om dessa särskilda behov senast 48 timmar i förväg. Inom ramen för denna klausul avser ”oundvikliga och extraordinära omständigheter” krig, terrorhandlingar, betydande risk för människor hälsa som utbrott av en allvarlig smittsam sjukdom på resmålet eller naturkatastrofer som översvämning, jordbävning eller väderleksförhållanden som gör det omöjligt att resa säkert tillbaka till din avreseplats.

Skadeersättning

När du bokar arrangemang med oss åtar du dig ansvaret för att du och din grupp uppför er korrekt. Om era handlingar eller underlåtenhet orsakar skador på egendom under ombesörjandet av de avtalade arrangemangen eller orsakar en försening eller omdirigering av någon flygresa eller något annat transportmedel samtycker du till att ge oss full ersättning för och hålla oss skadeslösa mot alla anspråk (inklusive arvoden för advokater, experter och rättsliga kostnader) som framförs mot oss av eller åt ägaren av sådan egendom eller den som utför flygresan eller något annat transportmedel. Kaptenen på ett flygplan eller befälhavaren på ett fartyg har alltid bestämmanderätt över flygplanet/fartyget och passagerarna när de går ombord eller befinner sig ombord. Varken vi eller någon leverantör kommer att ha något ansvar för någon återbetalning, ersättning eller kostnad som uppkommer med anledning härav. Vi kommer dessutom att ha rätt att återfå fullständiga kostnader som uppstår genom en incident som orsakas av en passagerare.

Oavsett vilken hamn eller plats det rör sig om kan vi vägra ombordstigning för eller landsätta passagerare som, enligt behörig personal på fartyget, kan vägras att gå i land på efterföljande destinationer av lokala myndigheter, eller som kan lida av eventuell smittsam eller infektionssjukdom, eller vars närvaro kan vara till men för andra passagerare eller besättningen. Om fartyget eller enskilda passagerare sätts i karantän (det kan hända att en passagerare måste stanna kvar i sin hytt enligt anvisningar från behörig personal ombord om passageraren eller någon annan som bor i samma hytt uppvisar symtom eller anses utsätta andra passagerare för risker) kommer vi inte att kunna hållas ansvariga för utgifter som orsakas med anledning därav. I fall som detta uppstår det inte heller någon rätt till återbetalning eller ersättning och vi har inget ansvar för kostnader som uppstår som ett resultat av dessa förhållanden.

Du har ansvar för dina särskilda krav avseende pass, visum, hälsostatus och andra inresekrav och du bör bekräfta dessa med relevanta ambassader och/eller konsulat. Vi åtar oss inget ansvar om du inte kan resa på grund av att du inte har efterlevt gällande krav. Om du har gjort researrangemangen på egen hand åtar du dig ansvaret för att ansluta dig till fartyget i god tid, oavsett eventuella ändringar av avseglingstid eller -datum eller av resplanen. Vi har inte möjlighet att återbetala pengar som har betalats till oss eller någon tredje part som agerar för vår eller din räkning, eller att betala ut ersättning eller göra andra betalningar om du inte kan ansluta dig till fartyget, oavsett orsak. Passagerare som går iland ansvarar för att återvända ombord på fartyget före avseglingen.

Vi förbehåller oss rätten att byta ut det planerade fartyget mot ett annat fartyg, oavsett om det ägs eller drivs av Hurtigruten. Samtliga delar av researrangemangen och kryssningen är föremål för annullering, försening, eller ändring och besök i land kan komma att ställas in, av vilken anledning som helst, inklusive sjukvårdsrelaterad landsättning av besättning eller passagerare eller andra omständigheter som ligger utanför vår eller våra leverantörers kontroll. Du bekräftar därför och samtycker till att den planerade resplanen för kryssningen och de meddelade avgångs- och ankomsttiderna inte är garanterade och att vi inte ska ha något ansvar inför passagerare för några skador eller andra anspråk i händelse av någon försening, ändringar i resplanen eller oförmåga att utföra tjänster på grund av någon eller några händelser som ligger utanför vår eller våra leverantörers kontroll.

Tider och förseningar

Angivna tider är endast uppskattade och kan inte garanteras, även om de står på biljetten. De kan komma att ändras på grund av krav från reglerande myndigheter, väderleksförhållanden, underhåll eller tekniska orsaker samt passagerarnas förmåga att checka in och gå ombord i tid. Ibland går det inte att undvika förseningar, men om det händer kommer vi, tillsammans med våra lokala ombud eller representanter, att försöka säkerställa din komfort under förseningen.

Om ombordstigningshamnen ligger i EU och vi rimligen förutser att en kryssnings avsegling kommer att försenas med mer än 90 minuter ska passagerare som avseglar från hamnterminalen erbjudas kostnadsfria snacks, måltider eller förfriskningar i enlighet med vad som är lämpligt med tanke på väntetiden, förutsatt att dessa är tillgängliga och skäligen kan tillhandahållas. Om förseningen nödvändiggör en eller flera övernattningar eller en vistelse utöver det som passageraren avsåg ska vi om och när det är fysiskt möjligt, med förbehåll för vad som framgår av Paketreselagen (2018:1217), erbjuda passagerare som avseglar från hamnterminalen kostnadsfri logi ombord eller i land och transport till och från hamnterminalen och hotellet i tillägg till ovannämnda snacks, måltider och förfriskningar. Såvida inte annat framgår av tillämplig, tvingande lagstiftning, är det högsta belopp vi kommer att betala för logi i land och transport till och från hamnterminalen en summa motsvarande 80 Euro per person och natt under högst tre nätter. Företaget har inte någon skyldighet att tillhandahålla sådan logi i land om förseningen orsakas av väderförhållanden som äventyrar säker drift av fartyget.

Flygförsening
Om du eller någon i din grupp av någon orsak missar flyget eller något annat transportmedel, om det ställs in eller om ni drabbas av en försening på minst tre timmar måste du kontakta oss och flygbolaget eller den andra transportleverantören omedelbart.                             

Enligt EU-lagstiftning har du under vissa omständigheter rätt till återbetalning och/eller ersättning från flygbolaget i fall av nekad ombordstigning eller inställda eller försenade avgångar. Fullständig information om dessa rättigheter kommer att publiceras på flygplatser i EU och kommer också att finnas tillgängliga från flygbolagen. Om flygbolaget inte efterlever dessa regler bör du framföra ett klagomål till Konsumentverket på https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/anmal-till-konsumentverket. Det är flygbolaget som har ansvaret för att ge dig ersättning och du kommer inte att automatiskt få rätt till återbetalning av priset på din semesterresa från oss. Om du av någon anledning inte framför något anspråk mot flygbolaget och gör ett anspråk om ersättning från oss måste du vid utbetalningen av eventuell ersättning göra en fullständig överlåtelse till oss av de rättigheter du har gentemot flygbolaget med avseende på det anspråk som ger upphov till den utbetalade ersättningen. Om ditt flyg försenas eller ställs in innebär det inte att du automatiskt får rätt att avboka några andra arrangemang, även om sådana arrangemang har gjorts i samband med din flygresa.

Vi accepterar inte något skadeståndsansvar för försening som inträffar på grund av någon av de orsaker som framställs i PROCEDURER FÖR KLAGOMÅL i dessa bokningsvillkor (vilket omfattar passagerares beteende, t.ex. underlåtenhet att checka in på flyget eller att gå ombord i tid). 

De flygbolag, avgångstider och flygplanstyper som anges i denna broschyr eller på vår webbplats och beskrivs på din bekräftelsefaktura är endast rådgivande och är föremål för ändringar och bekräftelse. Vi kommer att informera dig om vilket flygbolag du ska resa med så snart vi känner till det. De senaste flygtiderna anges på dina biljetter som kommer att skickas ut till dig cirka två veckor före avresan. Du bör kontrollera biljetterna mycket noggrant omedelbart när du får dem för att säkerställa att du har rätt flygtider. Om flygtiderna ändras efter att biljetterna har skickats ut kommer vi att kontakta dig med ny information så snart som möjligt.

Observera att det finns en lista med flygbolag som är förbjudna i EU (tillgänglig på https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_sv).

Omgående hjälp

Om du av någon anledning hamnar i svårigheter under semesterresan kommer vi utan onödigt dröjsmål erbjuda dig sådan hjälp som är lämplig med tanke på omständigheterna. Vi kommer i synnerhet att ge dig lämplig information om sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulär assistans samt hjälp med kommunikation samt med att hitta alternativa researrangemang. Andra leverantörer, flygbolag eller transportleverantörer kan ha en skyldighet att betala för eller tillhandahålla förfriskningar och/eller lämplig logi och du bör framföra ett anspråk direkt till dem. Med förbehåll för övriga bestämmelser i dessa bokningsvillkor kommer vi inte att ansvara för några kostnader eller avgifter som du måste betala under ovanstående omständigheter om du underlåter att skaffa ett godkännande från oss innan du gör dina egna researrangemang. Vi förbehåller oss dessutom rätten att ta ut en avgift från dig för vår hjälp om svårigheten orsakats avsiktligen av dig eller en medlem i din grupp eller på annat sätt via din eller din grupps oaktsamhet.

Villkorens giltighet

Dessa villkor och informationen och priserna kan komma att ändras. Ändringar kan inträffa efter utgivningsdatumet och det kan hända att vissa hotell/fartyg inte längre är tillgängliga. Denna broschyr innehåller visserligen fotografier och beskrivningar av djurlivet, men vi kan inte garantera att det är möjligt att se dem på resan.

Dataskydd

I syfte att behandla din bokning och säkerställa att dina researrangemang förlöper smidigt och uppfyller dina krav måste vi, Hurtigruten AS, använda de uppgifter du tillhandahåller, t.ex. namn, adress, eventuella särskilda behov/dietföreskrifter osv. Vi tar fullständigt ansvar för att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder är upprättade för att skydda dina uppgifter. Vi måste lämna över uppgifterna till relevanta leverantörer för dina researrangemang, t.ex. flygbolag, fartyg, hotell, transportföretag osv. Uppgifterna kan även lämnas ut till företag som utför säkerhets- och kreditkontroller, offentliga myndigheter som tull/immigration om det krävs av dem eller så som krävs enligt gällande lag.

Dessutom gäller att om din semesterresa äger rum utanför EES kan det hända att dataskyddsreglerna på resmålet inte är lika strikta som de rättsliga kraven i ditt land. Vi kommer inte att lämna ut några uppgifter till någon person som inte ansvarar för någon del av dina researrangemang. Detta gäller även för eventuella särskilda uppgiftskategorier du förser oss med, som exempelvis funktionsnedsättningar, dietföreskrifter eller religiösa krav. Vi kommer att skaffa uttryckligt samtycke från dig vid bokningstillfället om att samla in och behandla dessa särskilda uppgiftskategorier och om att lämna över dem till relevanta leverantörer. Om vi inte kan lämna över dessa uppgifter till de relevanta leverantörerna, oavsett om det är inom EES eller ej, kan vi inte tillhandahålla din bokning. Observera att om dessa uppgifter även finns hos din resebyrå är de föremål för resebyråns dataskyddspolicy. Hurtigruten ansvarar inte för något annat företags integritetsrelaterade rutiner.