Hurtigruten resevillkor

Ditt avtal

Ditt avtal har ingåtts med Hurtigruten AS (”Hurtigruten”), på grundval av dessa bokningsvillkor och de villkor och den information som ingår i broschyren och ska regleras av svensk lag och svensk domstols jurisdiktion. När du bokar en paketresa med flyg eller en kryssning med oss kommer avtalet mellan oss att upprättas så snart du eller din resebyrå ber oss att bekräfta din bokning. Vi blir då ansvariga för att tillhandahålla dig de kryssningsarrangemang eller den paketresa med flyg som du har bokat och du blir ansvarig för att betala för dem, i båda fallen med förbehåll för dessa villkor. Du kommer också att bli ansvarig för att betala för eventuella extra arrangemang vi gör för din räkning, inklusive internationella flygningar som inte ingår i någon paketresa med flyg, valfria utflykter, reseförsäkring eller andra arrangemang som du begär och bokar.

När du gör en bokning garanterar du att du har behörighet att samtycka till och att du samtycker till dessa bokningsvillkor för din grupps räkning samt att du åtar dig ansvaret för att göra alla betalningar till oss för samtliga medlemmar i gruppen. Du samtycker dessutom till att vi använder dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och bekräftar att du har behörighet att lämna ut personuppgifter avseende alla personer som är namngivna i bokningen till oss, innefattande eventuella särskilda uppgiftskategorier (t.ex. uppgifter om hälsotillstånd eller funktionsnedsättningar och dietföreskrifter). Vi kan inte godkänna provisoriska eller villkorliga bokningar. Vi kommer att skicka alla resehandlingar och all annan information till dig och du kommer att ansvara för att säkerställa att alla andra medlemmar i gruppen har fullständig information.

När vi får din betalning skickar vi dig en bekräftelsefaktura, som bör kontrolleras så snart du mottar den. Om du vill ändra eller avboka några arrangemang därefter kan du bli skyldig att betala en ändrings- eller avbokningsavgift samt utge ersättning för tillkommande kostnader (se nedan) som kan uppgå till det fullständiga ursprungliga priset för dina arrangemang. Vi kommer endast att en uppsättning av handlingar. Ingen av parterna kan göra några muntliga ändringar i dessa bokningsvillkor. Alla ändringar måste vara skriftliga och undertecknade av den verkställande direktören för Hurtigruten.

Om du bokar din semester via en resebyrå måste all kommunikation ske via den resebyrån. Ange ditt bokningsreferensnummer i alla meddelanden.

Du är ansvarig att följa eventuella visa- eller andra inresekrav som gäller dig eller någon i din grupp som inte är innehavare av EU-pass.

Priser

Alla kryssningspriser anges i svenska kronor och gäller per person baserat på fullständig beläggning av hytten, såvida inget annat anges.

Ensamboende i hytter med fler än en bädd medges efter vårt gottfinnande, eftersom sådan användning av hytterna kommer att vara begränsad.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priset på osålda resor när som helst och att rätta fel i priserna på bekräftade semesterresor. Du kommer att få information om det aktuella priset på den kryssning eller paketresa med flyg som du vill boka innan ditt köpeavtal bekräftas. Vi förbehåller oss också rätten att öka priset på bekräftade semesterresor, endast för att medge ökningar som är en direkt följd av förändringar i:

(i) priset på transport av passagerare som ett resultat av kostnaden för bränsle eller andra kraftkällor,

(ii) tullar, skatter eller avgifter för tjänster som är tillämpliga på semesterresan och tas ut av tredje parter som inte är direkt involverade i genomförandet av semesterresan, inklusive turistskatter, tilläggningsavgifter eller ombordstignings- eller landstigningsavgifter i hamnar och på flygplatser, samt

(iii) växelkurser som är relevanta för paketet.

Sådana variationer kan omfatta men begränsas ej till ändringar i flygbolagskostnader som ingår i våra avtal med flygbolag (och deras ombud), kryssningsfartygsrederier samt andra transportleverantörer.

Du kommer att debiteras alla prisökningsbelopp i enlighet med denna klausul, men om detta innebär att du måste betala en ökning som överstiger 8 % av priset på din bekräftade semesterresa (utom eventuella försäkringspremier, ändringsavgifter och/eller tillkommande tjänster eller researrangemang) kommer du att ha möjlighet att acceptera ett byte till en annan semesterresa om vi kan erbjuda en (om denna har likvärdigt eller högre pris behöver du inte betala mer, men om den har lägre pris återbetalar vi mellanskillnaden) eller att avboka och få fullständig återbetalning av all betalning till oss, dock med undantag för eventuella försäkringspremier, ändringsavgifter och/eller tillkommande tjänster eller researrangemang. Om du vill avboka under dessa omständigheter måste du utöva din rätt att göra det inom sju dagar efter datumet på den faktura vi skickar till dig som visar prisökningen.

Om priset på din kryssning eller paketresa med flyg minskar på grund av ovanstående ändringar kommer du att få en motsvarande återbetalning minus en administrativ avgift på SEK 100. Observera att researrangemangen inte alltid köps i lokal valuta och att vissa uppenbara förändringar inte påverkar priset för din resa på grund av upprättade avtalsmässiga eller andra skydd.

Inga prisändringar kommer att ske för din bekräftade semesterresa inom 20 dagar före avresan och inga återbetalningar kommer att göras under denna period.

Kryssning och paketresa med flyg

Priserna omfattar inte: Reseförsäkring. Bagagehantering. Internationella flyg utom de som ingår i paketresor med flyg. Valfria utflykter. Dricks

Valfria utflykter som du bokar innan du reser eller lokala utflykter eller andra aktiviteter som du kan välja att boka och betala för under semesterresan ingår inte i våra arrangemang för din kryssning eller paketresa med flyg och vi är heller ej ombud för leverantörerna av sådana tjänster. Avtal kommer endast att tecknas mellan dig och den leverantör av utflykt eller annan aktivitet som du bokar före avresan eller som du får hjälp med under semesterresan och inte med Hurtigruten. Vi ansvarar inte för att ombesörja din utflykt eller aktivitet eller för något som händer medan den ombesörjs av leverantören.

Betalning

När du väl har bett oss att bekräfta din bokning förfaller det totala priset för dina bokade arrangemang till betalning enligt följande:

(i) om du bokar 90 dagar eller mer före ditt planerade avresedatum ska du betala en depositionsavgift på 20 %, som inte betalas tilbaka. Det återstående beloppet ska betalas 90 dagar före ditt planerade avresedatum.

(ii) om du bokar mindre än 90 dagar före ditt planerade avresedatum ska du betala det totala priset vid bokningstillfället.

Vi föredrar att depositionsavgiften betalas med ett betalkort utfärdat av en bank eller ett kreditkort. Betalningen av det återstående beloppet kan göras i kontanter eller med betalkort utfärdat av en bank, kreditkort eller check (under förutsättning att det finns tid för clearing inom ramen för ovanstående betalningsplan – du bör räkna med att det tar fem arbetsdagar för en check att cleara efter att vi har fått den).

Din bokning kan komma att avbokas om vi inte får in din betalning på förfallodagen (vi skickar normalt inte ut påminnelser) och du blir då skyldig att betala de avbokningsavgifter som framställs i avsnittet ”Om du avbokar” nedan.

Resehandlingarna utfärdas 7–14 dagar före avresan.

Om du ändrar din bokning eller vill överlåta din bokning

Ändring av en bokning

Om du vill ändra dina researrangemang efter att de har bekräftats kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig, men det kan ibland hända att detta inte är möjligt. Alla förfrågningar om ändringar måste vara skriftliga och göras av den person som bokade eller av resebyrån. Du kommer att bli uppmanad att betala en administrationsavgift på SEK 600 per person och alla ytterligare kostnader som vi belastas med för att göra ändringen. Obs! De flesta flygbolag tar ut en avgift för ändring av flygbiljetter. Kostnaderna kan bli högre ju närmare avresedagen ändringarna görs. Till exempel, en ändring av arrangemang där flyg ingår inom 60 dagar före avresan kommer att innebära avbokning och ombokning av flyget och en betydande extra avgift.

Om du ändrar antalet personer i din grupp kommer priset för arrangemangen att beräknas på nytt för den nya gruppstorleken, vilket exempelvis kan innebära att hytterna inte har full beläggning och att varje medlem i gruppen kanske måste betala ett högre pris.

En prisökning som orsakas av ändringar som du har begärt räknas inte som en avbokningsavgift, även om den kan uppstå på grund av att en medlem i din grupp har avbokat. Ändringar som du gör efter avresan avseende ett bekräftat arrangemang gäller endast under förutsättning av plats och betalning av relevanta kostnader.

Överlåtelse av en bokning

Om du eller en medlem av din grupp blir förhindrad att resa kan den personen överlåta sin plats till en annan person, dock med förbehåll för följande villkor:

(i) personen introduceras av dig och uppfyller alla villkor som gäller för semesterresan,

(ii) vi blir underrättade senast sju dagar före avresan,

(iii) du betalar alla utestående belopp, en ändringsavgift på SEK 500 per överlåtande person, såväl som alla ytterligare avgifter eller andra kostnader som uppstår på grund av överlåtelsen, samt

(iv) den person till vilken resan överlåts samtycker till dessa bokningsvillkor och alla andra villkor i avtalet mellan oss.

Du och den person till vilken resan överlåts förblir solidariskt ansvariga för att betala alla belopp. Om du inte har möjlighet att hitta en ersättare kommer avbokningsavgifter enligt vad som framgår av klausul 7 att gälla för att täcka våra uppskattade kostnader. Dessutom kommer ingen återbetalning att göras till passagerare som inte reser eller för icke utnyttjade tjänster.

Viktig anmärkning: Vissa arrangemang kan inte ändras eller överlåtas efter att de har bekräftats och alla förändringar kan ge upphov till en avbokningsavgift på upp till 100 % av den delen av arrangemangen.

Om du avbokar före avresan

Du eller någon i din grupp kan avboka researrangemangen när som helst. Ett skriftligt meddelande från den person som bokade eller från resebyrån måste tas emot av vårt kontor. Vår rekommendation är att skicka ett rekommenderat brev. Avbokningen träder i kraft samma dag som vi tar emot ditt brev eller e-postmeddelande. . Eftersom vi har kostnader för dina arrangemang från och med bokningsbekräftelsen, måste du betala gällande avbokningsavgifter enlig tabellen nedan (som även tas ut om vi avbokar på grund av att du inte har betalat i tid – se avsnittet ”Betalning”), tillsammans med kostnaden för eventuella flygbiljetter som vi var tvungna att betala vid bokningstillfället. Dessa avgifter förfaller till betalning omedelbart vid avbokning. De avbokningsavgifter som anges nedan har beräknats som en genuin förhandsuppskattning av de förluster vi skulle drabbas av om du avbokar din semesterresa inom den angivna tidsperioden. Uppskattningen tar hänsyn till de avgifter vi måste betala våra leverantörer (av vilka vissa kommer att vara upp till 100 %) och de förväntade kostnadsbesparingarna och inkomsterna från alternativ leverans av resetjänsterna (om möjligt) beräknade som en genomsnittlig avgift över en tidsperiod.

När vi tar emot brevet med avbokningen före avresan

Avgifter i % av den totala kostnaden för semesterresan (exkl. försäkringspremier):
90 dagar eller mer: 20 %
60–89 dagar: 50 %
30–59 dagar: 75 %
Mindre än 30 dagar: 100 %

Om du måste avboka på grund av en orsak som täcks av din reseförsäkring kan du ha möjlighet att få tillbaka avbokningsavgifterna, minus tillämplig självrisk. Försäkringspremier återbetalas ej. 

Din avbokning på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter

Du har rätt att avboka din bekräftade semesterresa före avresan utan att behöva betala någon avbokningsavgift om ”oundvikliga och extraordinära omständigheter” inträffar på ditt resmål eller i dess omedelbara närhet och har betydande inverkan på kvaliteten av semesterresan eller betydande inverkan på transportarrangemangen till resmålet. Under sådana omständigheter ger vi dig fullständig återbetalning av de pengar du har betalat, men vi kommer inte att ansvara för betalning av ytterligare ersättning. Observera att din rätt att avboka under dessa omständigheter endast kommer att gälla om Utrikesdepartementet avråder från resa till ditt resmål eller dess omedelbara närhet. Inom ramen för denna klausul avser ”oundvikliga och extraordinära omständigheter” krig, terrorhandlingar, betydande risk för människors hälsa som utbrott av en allvarlig smittsam sjukdom på resmålet, eller naturkatastrofer som översvämning, jordbävning eller väderleksförhållanden som gör det omöjligt att resa säkert till resmålet.

Försäkring

Samtliga personer som ingår i bokningen måste ha reseförsäkring som gäller under hela resan och åtminstone täcker avbokning av resan och tillhandahåller skydd vid sjukdom eller personskada och hemsändning vid vistelse utomlands. Ge oss namnet på din försäkringsgivare, tillsammans med deras nödkontaktnummer som är tillgängligt dygnet runt, när du bokar eller så snart som möjligt. Du måste säkerställa att din försäkring täcker samtliga av dina personliga anspråk, inklusive befintliga sjukdomar, avbokningsavgifter, sjukvårdsutgifter och hemsändning i händelse av olycksfall eller sjukdom. Om du väljer att resa utan tillräckligt försäkringsskydd kommer vi inte att ha ansvar för några som helst förluster som uppstår och som skulle undvikas genom att ha försäkringsskydd.

Övriga Hurtigruten resevillkor