MSC Cruises resevillkor

Bokning och handpenning

1.1 Bokning genomförs genom att Passageraren kontaktar Företaget eller en av Företaget auktoriserad Försäljningsrepresentant. 

1.2 Genom att boka ett Semesterpaket intygar personen som genomför Bokningen att alla personer som namnges i bokningsförfrågan och på fakturan har accepterat att följa Bokningsvillkoren och att personen som genomför Bokningen är behörig att godkänna Bokningsvillkoren åt alla de personer som namnges i bokningsförfrågan och på fakturan. 

1.3 Passagerare ska vid Bokning betala en handpenning på 15% som är icke återbetalningsbar. Passagerare som väljer att boka flygresa och/eller avbokningsskydd som tillägg till Kryssningen (paket) ska betala hela kostnaden för tillägget i samband med Bokningen. Handpenningen för World Cruise uppgår till 15 % av det avtalade priset vid bokning och ska betalas av Passageraren inom första veckan från och med dagen för bokningsbekräftelsen. 

1.4 Bokningen är slutförd och ett Avtal anses ingånget när Företaget accepterar Bokningen genom att skicka en bokningsbekräftelse till Passageraren eller till den Försäljningsrepresentant anlitad av Passageraren.

1.5 Serviceavgiften/dricksen är obligatorisk och inte inkluderad i kryssningspriset. Serviceavgiften/dricksen går till personalen och gör det möjligt att upprätthålla högsta standard för alla resenärer. Den debiteras varje dag på ditt ombordkonto. Avgiften beräknas utifrån resplan och antal nätter. Om du vill kan serviceavgiften/dricksen förbetalas vid bokningstillfället eller senast 7 dagar före avresa.

Avtal

2.1 Alla erbjudanden om Semesterpaket gäller i mån av tillgänglighet. Inget Avtal ska anses ingånget innan handpenningen eller hela beloppet (enligt nuvarande Bokningsvillkor) betalats och Företaget accepterat Bokningen genom att skicka en bokningsbekräftelse till Passageraren.  

2.2 Passagerare skall betala hela det avtalade priset senast 65 dagar innan avgång. För nybokningar på World Cruise (från och med 1 januari 2019) skall hela det avtalade priset betalas senast 90 dagar innan avgång. Passagerare skall betala hela det avtalade priset senast 65 dagar innan avgång. För nybokningar på World Cruise (från och med 1 januari 2019) skall hela det avtalade priset betalas senast 90 dagar innan avgång.  

2.3 Om bokningsbegäran görs inom 65 dagar (90 dagar för World Cruise) innan avgång måste hela beloppet betalas vid bokningstillfället. 

2.4 Om en Passagerare inte har betalat hela det avtalade priset 65 dagar innan avresan har Företaget rätt att häva avtalet och att utkräva en avbokningsavgift (enligt punkt 13 nedan). Detta gäller oberoende av om Semesterpaketet säljs till en ny Passagerare.

Priser och prisgaranti

3.1 Det avtalade priset kommer inte att förändras inom 20 dagar före avgång eller efter det att Företaget har mottagit full betalning för Semesterpaketet.

3.2 Företaget förbehåller sig rätten att ändra det avtalade priset innan den tid som anges i punkten 3.1 för att gardera sig mot ändringar i:  

a) Kostnaderna för flygtransport, 
b) Bränslekostnader för framdrivning av fartyget,
c) Skatter och avgifter som tas ut för tjänster som på- och avstigning i hamnar eller på flygplatser.  

Priset kan komma att justeras antingen uppåt eller nedåt. Vid justering enligt punkten a) justeras Semesterpaketpriset med det extrabelopp som tas ut av flygbolaget. Vid justering enligt punkten b) justeras Semesterpaketpriset med ett belopp motsvarande 0,33 % av priset för Kryssningen för varje dollar priset för bränsle per tunna ökar (NYMEX Index). Vid justering enligt punkten c) justeras Semesterpaketpriset med hela det samlade avgiftsbeloppet. 

3.3 Företaget förbehåller sig även rätten att ändra det avtalade priset om det tydligt kan antas och/eller förutses, utifrån skäligt antagande att priset varit felaktigt vid bokningstillfället. Passageraren kan då boka om till nytt korrigerat pris eller avboka utan kostnad.

3.4 Om ökningen uppgår till mer än 8 % av det avtalade totalpriset för Semesterpaketet har Passageraren rätt att häva Avtalet och få hela det betalade beloppet tillbaka. Sådan återbetalning inkluderar inte inbetalade försäkringspremier, då sådana aldrig är återbetalbara.

3.5 För att bibehålla sin rätt att avboka Kryssningen eller Paketet måste Passageraren meddela Företaget skriftligen inom 10 dagar efter att meddelandet om prishöjning mottagits.

Försäkringar

4.1 Företaget rekommenderar att alla Passagerare tecknar en försäkring som erbjuder ett fullgott skydd för avbokning, sjukvård och förlust av och/eller skador på bagaget, för tiden från det att Bokningen har bekräftats till det att Semesterpaketet är avslutat.

Ändringar i bokningen på passagerarens begäran

12.1 Passageraren har rätt att ersätta sig själv med en tredje part, förutsatt att:

a) tredje parten uppfyller alla villkor för att få delta i resan och, 
b) en underrättelse skickats till Företaget senast 7 dagar innan avresa. 

Om villkoren i ovan angivna klausul är uppfyllda kommer namnändringar bli föremål för en avgift på 500 kr per Passagerare, vilket motsvarar Företagets kostnader för att genomföra namnändringen. Om flyg är inkluderat i Bokningen, se punkt 12.3 nedan. Namnändringar som begärs inom 7 dagar från avresa kommer att betraktas som avbokning.

Passageraren och den tredje parten Avtalet är överlåtet till är gemensamt ansvariga för att priset för Semesterpaketet och eventuella andra kostnader hänförliga till ändringen betalas till Företaget.

12.2 Passageraren har dessutom rätt att, dock endast en gång, byta det inköpta Semesterpaketet ("Ursprungliga Semesterpaketet") till ett annat Semesterpaket ("Nya Semesterpaketet") under följande förutsättningar:

a) datumet för det Nya Semesterpaketet är senare än det Ursprungliga Semesterpaketet, 
b) begäran om byte från det Ursprungliga Semesterpaketet till det Nya Semesterpaketet inkommit inom 10 arbetsdagar innan planerad avresa och det finns lediga platser på det Nya Semesterpaketet, 
c) resplanen för det Nya Semesterpaketet motsvarar samma destination som det Ursprungliga Semesterpaketet enligt definitionen i Företagets relevanta broschyr (eller Officiella Webbplats) och 
d) datumet för avresan för det Nya Semesterpaketet infaller inom ett år från det planerade datumet för avresa för det Ursprungliga Semesterpaketet. 

Om villkoren i ovan angivna punkter är uppfyllda kommer ersättningen av det Ursprungliga Semesterpaketet med det Nya Semesterpaketet bli föremål för en administrationsavgift på 500 kr per Passagerare.

Det är underförstått att förutom den ovan angivna administrationsavgiften tillkommer prisskillnaden på det Nya Semesterpaketet, om prisskillnaden är högre än priset för det Ursprungliga Semesterpaketet. Denna kostnad, inklusive förhöjda försäkringspremier, bekostas av Passageraren. Om priset på det Nya Semesterpaketet är lägre än det Ursprungliga Semesterpaketet utgår ingen ersättning till Passageraren. En Passagerare som byter Semesterpaket har fortfarande rätt att häva Avtalet och erforderliga avbokningsavgifter kommer då att tillkomma. Avbokningsavgifterna baseras på det avtalade priset (enligt ovanstående bestämmelser) och det pris som tillhandahålls enligt punkt 13 i dessa villkor (enligt avgångsdatumet för det Ursprungliga Semesterpaketet). Företaget kommer göra skäliga ansträngningar för att tillgodose Passagerens begäran om ändringar av flyg-, transport- eller andra tjänster och anpassa dem till det Nya Semesterpaketet. Företaget kan under inga omständigheter hållas ansvarigt om vissa önskemål om ändringar inte går att genomföra.

12.3 Namn- eller datumändringar är inte alltid tillåtna av flyg-, transport- eller andra tjänsteleverantörer och i många fall behandlar leverantörer sådana ändringar som en avbokning och tar betalt i enlighet därmed. Eventuella extra kostnader inklusive avbokningsavgifter och/eller ökade priser som uppbärs av flygleverantörer eller annan tredje parts leverantör kommer att vara uteslutande Passagerarens ansvar och debiteras utöver den avgift som nämns i punkt 12.1 (b) ovan.

12.4 Som angivits ovan kan andra ändringar i bokningen begäras (även efter att bekräftelsesfakturan har utställts) fram till 10 dagar före avgång, med förbehåll för en minimiavgift på 500 kr per person och ändring. Eventuella extra kostnader som kan uppkomma till följd av ändringen kommer att vara uteslutande Passagerarens ansvar.

12.5 Begäran om ändring av en bokning som mottagits av Företaget efter ovan nämnda tidsgränser kommer att behandlas som en avbokning och avbokningsavgifterna enligt punkt 13 nedan gäller.

12.6 Om ändringarna även omfattar utskrift av nya kryssningsbiljetter utgår en extra avgift om 200 kr per hytt. Detta gäller inte för namnändringar enligt punkt 12.1 ovan.

12.7 Eventuella ändringar som en Passagerare begär under en Combined Tour ska alltid gälla hela Semesterpaketet. Alla relevanta tidsgränser löper från det planerade avresedatumet för den första Kryssningen av Combined Touren.

Avbokning på passagerarens begäran

13.1 Begäran om avbokning måste skickas (via brev, e-post eller fax) direkt till Företaget eller via en Försäljningsrepresentant. Alla utfärdade biljetter samt bokningsbekräftelsen måste återsändas tillsammans med avbokningsbegäran.  

13.2 Med undantag för vad som stadgas i punkt 13.3 nedan, ska Passageraren, för att täcka de kostnader och förluster som avbokningen medför vid avbokning, erlägga en avbokningsavgift enligt följande (observera särskilda avbokningsregler för World Cruise och MSC Yacht Club):

Kryssningar – kortare än 15 nätter från sommar 2020
60 dagar eller längre: 15%
59 - 30 dagar: 25% 
29 - 22 dagar: 40% 
21 - 15 dagar: 60%
14 - 6 dagar: 80%
5 - 0 dagar: 100%*

Kryssningar – 15 nätter och längre från sommar 2020
90 dagar eller längre: 15%
89 - 60 dagar: 25%
59 - 52 dagar: 40%
51 - 35 dagar: 60%
34 - 15 dagar: 80%
14 - 0 dagar: 100%*

MSC Yacht Club från sommar 2020
120 dagar eller längre: 15%
89 - 60 dagar: 40%
59 - 30 dagar: 60%
29 - 15 dagar: 80%
14 - 0 dagar: 100%*

World Cruise 2022 och 2023
60 dagar eller längre: 15%      
59 - 10 dagar: 75%
9 - 0 dagar: 100%*

* om en Passagerare uteblir från avgång ska Semesterpaketet betraktas som avbokat på avresedagen.  

13.3 Ifall en Passagerare avbokar och lämnar en del av hytt icke bokad, kommer (a) Företaget ta ut en avgift enligt punkten 13.2 ovan, avgiften kommer inte understiga EUR 100, utöver försäkringspremie, och (b) Passageraren som ockuperar den del av hytten som är bokad erläggas med en 100 % tilläggsavgift eller någon lägre enskild avgift som Företaget tar ut vid det tillfället för en singel-hyttbokning.

13.4 Passagerarens reseförsäkring kan täcka eventuella avbokningsavgifter. Passagerare ansvarar själva för att ansöka om sådan försäkringsersättning. 

13.5 Passageraren kan begära avbokning av en Combined Tour, men en sådan avbokning gäller alltid för hela Semesterpaketet. Alla relevanta tidsgränser löper från det planerade avresedatumet för den första Kryssningen av en Combined Tour. 

13.6 Passageraren är inte skyldig att betala avgifterna som nämns i punkterna 13.2 och 13.3 ovan, om avbokningen beror på Force Majeure-omständigheter som uppstår på destinationsorten eller dess omedelbara närhet och som väsentligt påverkar paketets innehåll eller som väsentligt påverkar transporter av Passagerare till destinationen.

Företagets rätt att genomföra ändringar av resan

14.1 Företaget planerar Kryssningen flera månader innan avresan. I sällsynta fall kan det vara nödvändigt att ändra vissa arrangemangen och Företaget förbehåller sig därför rätten att utföra ändringar av Semesterpaketet, om sådana ändringar anses nödvändiga av driftsmässiga, kommersiella eller säkerhetsmässiga skäl. 

14.2 Företaget förbehåller sig rätten att ändra hyttnummer inom samma kategori eller till en högre kategori.  

14.3 Vid betydande ändringar av Avtalet ska Företaget skriftligen informera Passageraren eller dennes Försäljningsrepresentant om ändringarna utan oskäligt dröjsmål.  

Vid sådan betydande ändring har Passageraren rätt att antingen:  

a) godta ändringen, eller 
b) boka ett annat Semesterpaket från Företagets broschyr och/eller Officiella Webbplats av liknande eller högre kvalitet, om sådant finns tillgängligt, eller 
c) boka ett annat Semesterpaket från Företagets broschyr och/eller Officiella Webbplats av lägre kvalitet, om sådan finns tillgänglig, och därvid erhålla återbetalning av prisskillnaden, eller 
d) avboka och få hela det erlagda beloppet återbetalat. 

14.4 Meddelandet om ändring innehåller en rimlig svarstid inom vilken Passagerare skriftligen ska underrätta Företaget eller sin Försäljningsrepresentant om sitt val enligt punkten 14.3 ovan. Om Passageraren inte svarar ska avtalsändringarna anses vara godkända av Passageraren.  

14.5 När en Kryssning eller ett Semesterpaket har slutförts och det är omöjligt för Passagerare att på ett säkert sätt återvända till sitt avgångsställe enligt Avtalet på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter, ska Företaget ansvara för sådana kostnader som nödvändigt boende, om möjligt av motsvarande kategori, under en period som inte överstiger tre nätter per resenär. Om det i EU-lagstiftning föreskrivs längre perioder lagstadgad passagerarrätt som är tillämplig på det relevanta transportmedlet för resenärens hemresa, gäller dessa perioder.

Företagets rätt att avboka resan

15.1 Företaget förbehåller sig rätten att när som helst avboka ett Semesterpaket genom att skriftligen underrätta Passageraren härom.

15.2 Om avbokningen sker på grund av Force Majeure eller på grund av annan oförutsedd omständighet utanför Företagets kontroll ska Företaget erbjuda Passageraren att;

a) erhålla återbetalning av hela det erlagda beloppet, 
b) boka ett annat Semesterpaket från Företagets broschyr och/eller Officiella Webbplats av liknande eller högre kvalitet, om sådant finns tillgängligt, eller 
c) boka ett annat Semesterpaket från Företagets broschyr och/eller Officiella Webbplats av lägre kvalitet, om sådant finns tillgängligt, och därvid erhålla återbetalning av prisskillnaden. 

15.3 Om avbokning sker på annan grund än de som anges i 15.2 ovan ska Företaget erbjuda Passageraren samma alternativ som specificerats i 15.2.

15.4 Passagerare ska skriftligen underrätta Företaget eller sin Försäljningsrepresentant om sitt val enligt punkten 15.2 ovan inom 10 dagar från det att Passageraren mottagit information om avbokningen.

Företagets rätt att ändra resplanen

17.1 Företaget har alltid rätt att skjuta upp eller påskynda avgång, att underlåta att lägga till vid schemalagd hamn eller att istället lägga till vid annan hamn, att arrangera likvärdig transport med annat fartyg, att bogsera, bli bogserad, assistera andra fartyg eller att i övrigt göra de ändringar av resplanen som enligt Företaget och/eller kaptenen bedöms lämpliga med hänsyn till Passagerarnas, fartygets och besättningens säkerhet. Under sådana omständigheter friskriver sig Företaget från allt ersättningsansvar för eventuell skada sådan ändring kan föranleda Passagerarna.

Övriga MSC Cruises resevillkor